PRIVACY POLICY

Privacyverklaring Azaleakwekerij Van De Steene – De Buck

 

 

Azaleakwekerij Van de Steene – De Buck, gevestigd aan Celieplas 5a  9991 Adegem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Hans Van de Steene – De Buck

Celieplas 5a

9991 Adegem

+32 476 22 28 94

 

Van de Steene Hans is de Functionaris Gegevensbescherming van Azaleakwekerij Van de Steene – De Buck.

Hij is te bereiken via hans.vandesteene@skynet.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Azaleakwekerij Van de Steene – De Buck verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hans.vandesteene@skynet.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Azaleakwekerij Van de Steene – De Buck verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Azaleakwekerij Van de Steene – De Buck analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Azaleakwekerij Van de Steene – De Buck verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Azaleakwekerij Van de Steene – De Buck neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Azaleakwekerij Van de Steene – De Buck) tussen zit. Azaleakwekerij Van de Steene – De Buck gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

Eigen boekhoudpakket waarmee wij de betalingen en facturatie verwerken

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Azaleakwekerij Van de Steene – De Buck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 

persoonsgegevens                 Zolang het bedrijf actief is

Geslacht                                     Zolang het bedrijf actief is

Adres                                          Zolang het bedrijf actief is

Telefoon                                    Zolang het bedrijf actief is

E-mail adres                           Zolang het bedrijf actief is

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Azaleakwekerij Van de Steene – De Buck verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Azaleakwekerij Van De Steene – De Buck gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Azaleakwekerij Van de Steene – De Buck en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hans.vandesteene@skynet.be.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Azaleakwekerij Van de Steene – De Buck wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Azaleakwekerij Van de Steene – De Buck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hans.vandesteene@skynet.be